Luckympex Fémmegmunkáló és Elektronikai Kft.
Adatkezelési tájékoztató
Verzió kontroll
MÓDOSÍTÁS DÁTUMA MEGNEVEZÉS MÓDOSÍTÁST VÉGEZTE
2018.05.23. Eredeti verzió kiadása Hegedüs Zsanett
2 / 19
Tartalom
1. Bevezetés …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
2. A Tájékoztató célja és hatálya ……………………………………………………………………………………………………………. 3
3. Az Adatkezelő és elérhetőségei: …………………………………………………………………………………………………………. 3
4. Az Adatvédelmi felelős/megbízott elérhetőségei: ………………………………………………………………………………. 3
5. Fogalom meghatározások …………………………………………………………………………………………………………………. 4
6. További fogalommeghatározások ……………………………………………………………………………………………………… 4
7. Az adatkezelés elvei ………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
8. Az adatkezelések lehetséges jogalapjai és céljai ………………………………………………………………………………….. 5
9. Az adatkezelés biztonsága …………………………………………………………………………………………………………………. 6
10. Adatfeldolgozás ………………………………………………………………………………………………………………………………… 6
11. Az érintettek jogai …………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
12. Intézkedési határidő …………………………………………………………………………………………………………………………. 9
13. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása ………………………………………………………………………………………….. 10
14. Egyéb adatkezelések ……………………………………………………………………………………………………………………….. 10
15. Jogérvényesítési lehetőségek …………………………………………………………………………………………………………… 10
Mellékletek ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11
1.sz. melléklet Adatkezelési Tájékoztató kamerával történő megfigyeléshez kapcsolódó adatkezelésről ……. 11
2 sz. melléklet Adatkezelési tájékoztató a látogatók nyilvántartására vonatkozó adatkezelésről ……………….. 13
3 sz. melléklet Adatkezelési tájékoztatás munkaerő-felvétellel kapcsolatos adatkezelésről ……………………….. 14
4 sz. melléklet Adatkezelési tájékoztató munkaviszony létesítéséhez szükséges adatkezelésről ………………… 15
5 sz. melléklet Adatkezelési tájékoztató munkaviszony megszűnését követő adatkezelésről ……………………… 16
6 sz. melléklet Számítástechnikai és Infokommunikációs eszközök használata által történő adatkezelés …… 17
7 sz. melléklet Adatkezelési tájékoztató külső szolgáltatók, beszállítók, szerződött partnerek és vevők
adatkezelésével kapcsolatban …………………………………………………………………………………………………………………. 18
3 / 19
1. Bevezetés
A Luckympex Kft. (székhelye: 7400 Kaposvár, Kőhárs u. 14, cégjegyzékszám: 14-09-302422;
ügyvezető: Kertész György; a továbbiakban: Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve
kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy működésével
kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban
meghatározott elvárásoknak.
A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe
az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy
GDPR) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseit.
Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei/partnerei/vendégei/munkavállalói személyes adatainak
védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei/partnerei/vendégei/munkavállalói információs
önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli
és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok
biztonságát garantálja.
Az adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.
2. A Tájékoztató célja és hatálya
E Tájékoztató célja, hogy meghatározza az Adatkezelőnél vezetett nyilvántartások törvényes
rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési
jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését. A Tájékoztató további célja, hogy
rögzítse a Luckympex Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, a Luckympex Kft.
adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a Luckympex Kft., mint Adatkezelő magára nézve
kötelezőnek ismer el.
A Tájékoztató elválaszthatatlan részét képezik az egyes adatkezelési tevékenységekre vonatkozó
tájékoztató mellékletek.
3. Az Adatkezelő és elérhetőségei:
Név: Luckympex Kft.
Székhely: 7400 Kaposvár, Kőhárs u. 14.
E-mail: info@luckympex.hu
Telefon: +36 82 512-256
4. Az Adatvédelmi felelős/megbízott elérhetőségei:
Név: Hegedüs Zsanett
E-mail: hegedus.zsanett@luckympex.hu
Telefon: +36 82 512-256
4 / 19
5. Fogalom meghatározások
I. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,
online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján
azonosítható;
II. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon vagy
adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet
vagy műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése,
rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése,
betekintése, felhasználása, közlése továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése, illetve
megsemmisítése
III. Adatkezelő: aki az adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt –
meghatározza.
IV. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
V. Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója;
VI. Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval
vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása
alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
6. További fogalommeghatározások
E-mail: (Electronic mail) Elektronikus levél. A neve utal az írás, illetve továbbítás módjára, amely
teljes egészében elektronikus úton megy végbe számítógépes hálózatok segítségével.
Internet: Az Internet (Internetworking System) számítógépes hálózatok világhálózata (un.
metahálózat), amely behálózza az egész Földet, összekapcsolva kormányzati, katonai, kereskedelmi,
üzleti, oktatási, kutatási, és egyéb intézményeket, valamint egyéni felhasználókat.
Biztonságtechnikai kamera: Speciálisan biztonságtechnikai alkalmazásokra kifejlesztett kamerák
kis energiafelhasználású berendezések, stabil, megbízható képminőséggel. Feladattól függően
általában fekete-fehér vagy igény szerint színes, elsősorban nappali vagy érzékenyebb kialakítású
éjjel-nappali stb. lehetnek, rendkívül széles skálán mozogva a felbontás, fényérzékenység, torzítás
stb. értékek tekintetében.
Weblap, Weboldal, Webportál, Honlap: Megjelenésre, információ közlésre alkalmas elektronikus
felület, mely jellemzően az Internetre csatlakoztatott szervereken (Webserver) helyezkednek el.
Ezek az oldalak, lapok, egyedi címmel (hivatkozással) rendelkeznek, amit egy böngésző
alkalmazásba beírva az adott oldalra navigálhatunk. A Weboldalak technológiája lehetővé teszi az
egyes tartalomelemek, hivatkozások közötti előre- és vissza-ugrásokat (hypertext).
5 / 19
7. Az adatkezelés elvei
A személyes adatok:
a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell
végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék
ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően
nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további
adatkezelés („célhoz kötöttség”);
c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a
szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg
kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes
adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a
személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes
adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a
személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás
céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az
e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő
technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott
tárolhatóság”);
f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések
alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy
károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
g) Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés
igazolására („elszámoltathatóság”).
8. Az adatkezelések lehetséges jogalapjai és céljai
Személyes adat akkor kezelhető, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:
 az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő
kezeléséhez;
 az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges;
 az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek
védelme miatt szükséges;
 az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
6 / 19
 az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan
érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik
szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
Adatkezelés lehetséges célja (lásd mellékletek):
 megfelelő munkavállaló kiválasztása (pl. állás megpályáztatás)
 munkaviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése (pl.
munkaviszonnyal összefüggő személyes adatok kezelése, bérszámfejtés)
 munkaviszonnyal kapcsolatos munkáltatói jogos érdek érvényesítése (pl. fegyelmi
vétséggel, büntetésekkel kapcsolatos eljárások a munkavégzéssel összefüggésben)
 munkaviszony megszűnését követő jogos érdek érvényesítése (pl. munkaviszony utáni
jogérvényesítés a munkavállalóval szemben)
 munkáltatói ellenőrzési jog gyakorlása (kamerafelvételek készítése, GPS adatok
nyilvántartása)
 szerződött partnerekkel való kapcsolattartás
 online tartalomszolgáltatás (honlap üzemeltetés esetén)
9. Az adatkezelés biztonsága
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei,
továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek
jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat
figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében,
hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között,
adott esetben:
a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas
jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz
való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések
hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
10. Adatfeldolgozás
Az Adatkezelő tevékenysége ellátása során a jelen Tájékoztató mellékleteiben nevesített
Adatfeldolgozót/Adatfeldolgozókat veszi igénybe.
Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott
utasítások szerint jogosult eljárni. Az Adatfeldolgozó 2018. május 25. napját követően a részére az
Adatkezelő által továbbított és általa kezelt vagy feldolgozott adatokat a GDPR által előírt
rendelkezésekkel összhangban rögzíti, kezeli és dolgozza fel, és erről nyilatkozatot tesz az
Adatkezelő részére.
7 / 19
Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozó munkáját.
Az Adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával
jogosult.
11. Az érintettek jogai
I. Tájékoztatáshoz való jog
Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a
személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében említett valamennyi
információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és
könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
A tájékozódáshoz való jog a 3. pontban megadott elérhetőségeken keresztül gyakorolható.
II. A hozzáférés joga
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult
arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
III. A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a
rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett
jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján
történő – kiegészítését.
IV. A törléshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy a rá vonatkozó személyes
adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.
V. Az elfeledtetéshez való jog
Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető
technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható
lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat
kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek
vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
VI. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi
feltételek valamelyike teljesül:
 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes
adatok pontosságát;
 az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
8 / 19
 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy az Unió illetve valamely tagállam
fontos közérdekből lehet kezelni.
Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
VII. Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy
ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha
 az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
 az adatkezelés automatizált formában történik.
9 / 19
VIII. A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzettfeladat végrehajtásához szükséges adatkezelés vagy az Adatkezelő
vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az
említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel,
jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra,
hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen,
ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett
tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a
személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
IX. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
 az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges;
 meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé,
amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló
megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
X. Visszavonáshoz való jog
Önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett a hozzájárulást bármely
időpontban visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott
adatkezelés jogszerűségét.
12. Intézkedési határidő
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelmek nyomán
hozott intézkedésekről.
Szükség esetén ez a határidő 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az
adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon
belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a
tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
10 / 19
Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme
megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért
információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív
költségekre észszerű díjat számolhat fel vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
13. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor
módosítsa.
14. Egyéb adatkezelések
E tájékoztató mellékleteiben fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk
tájékoztatást. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozóhatóság, a
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság, illetőleg a jogszabályi felhatalmazás alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok
közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt.
Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét
megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
15. Jogérvényesítési lehetőségek
1) Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, problémával fordulhat az
Adatkezelőhöz a 3. pontban megadott elérhetőségeken.
2) Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék
hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
3) Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-
391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is fordulhat.
11 / 19
Mellékletek
1.sz. melléklet
Adatkezelési Tájékoztató kamerával történő megfigyeléshez kapcsolódó
adatkezelésről
Az Adatkezelő vagyontárgyak védelme, illetve felügyelete céljából egyes területeken vagyonvédelmi
kamerákat használ, ezek felvételeit tárolja, illetve ellenőrzi. A kamerák felszerelése, a felvételek
kezelése csak vagyonvédelmi és biztonságtechnikai célt szolgálnak, nem alkalmazhatók a
munkavégzés ellenőrzésére, kivéve, ha a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő
okból feltétlenül szükséges. A kamerával megfigyelt területen, jól látható módon tájékoztató táblák
figyelmeztetik az oda belépőket.
o Iroda épület: 2 db belső, 2 db külső kamera
o Porfestő: 2 db belső, 3 db külső kamera
o Forgácsoló: 6 db belső, 3 db külső kamera
o Élhajlító: 1 db belső kamera
o Lézervágó I.:2 db belső, 2 db külső kamera
o Lézervágó II.: 2 db belső, 2 db külső kamera
o Szerelde: 6 db belső, 4 db külső kamera
o Lakatos: 6 db belső, 1 db külső kamera
o KO Üzem: 2 db belső, 1 db külső kamera
o Oldószeres festő Üzem: 1 db belső kamera
o Elektronikai Üzem: 3 db belső, 5 db külső kamera
o Külső raktár: 2 db külső kamera
o Új szerelde: 8 db belső, 8 db külső kamera
Kezelt személyes adatok köre: Az Adatkezelő területére belépő személyeknek a képfelvételeken
látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.
Adatkezelés célja: vagyonvédelem, testi épség védelme
Adatkezelés jogalapja: Látogatók esetében az érintett hozzájárulása az Adatkezelő területére való
belépéssel, munkavállalók esetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 11.
§-a, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, az Adatkezelő jogos érdeke a
vagyonvédelem.
12 / 19
Adatkezelő: Luckympex Kft.
Adattovábbítás címzettje(i), címzettek kategóriái: szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az
azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé.
Átadott adatok köre: a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek.
Tárolás időtartama: felhasználás hiányában 14 nap
Harmadik országba történő adattovábbítás: –
Adatkezeléssel összefüggő érintetti jogok ismertetése:
 Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
 Az Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte az
érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott adatkezeléshez
kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az adatkezeléssel összefüggő jogainál és
szabadságainál. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak
szerint tájékoztatást nyújt az érintett részére a Tájékoztató 12. pontjában leírtak szerint.
 Önkéntes hozzájárulás esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint.
 a Látogatónak/Ügyfélnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás
bármely időpontban történő visszavonásához.
Kamerarendszert üzemeltető jogi vagy természetes személy megnevezése, szerződés száma,
szolgáltatás nyújtására feljogosító bizonyítvány, engedély száma:
Felvételek tárolásának helye: Luckympex Kft. székhelye, szerverszoba
Tárolással kapcsolatos adatbiztonsági intézkedések: 3 fő adatkezelő fér hozzá az adatokhoz
Adatkezeléshez, feldolgozáshoz, továbbításhoz szükséges nyilatkozatok megléte:
A felvételeket megtekintésére jogosultak köre: Az Adatkezelő jogosultsággal rendelkező
munkavállalói.
A felvételek felhasználásának célja: Vagyon védelem
Felvételek megsemmisítésének módja: Törlés a rendszerből
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az Adatkezelő területére való belépés
meghiúsulása.
13 / 19
2 sz. melléklet
Adatkezelési tájékoztató a látogatók nyilvántartására vonatkozó
adatkezelésről
adatkezelés célja: vagyonvédelem
Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont alapján
Adatkezelő: Luckympex Kft.
Adatfeldolgozó: –
Kezelt személyes adatok köre: Ügyfél/Látogató neve
Tárolás időtartama: 1 év
Harmadik országba történő adattovábbítás: –
Adatkezeléssel összefüggő érintetti jogok ismertetése:
 Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
 Az Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte az
érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott adatkezeléshez
kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az adatkezeléssel összefüggő jogainál és
szabadságainál. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak
szerint tájékoztatást nyújt az érintett részére a Tájékoztató 12. pontjában leírtak szerint,
 Önkéntes hozzájárulás esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 a Látogatónak/Ügyfélnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás
bármely időpontban történő visszavonásához.
Adatszolgáltatás elmaradásának következményei: Az Adatkezelő telephelyére történő belépés
meghiúsulása.
14 / 19
3 sz. melléklet
Adatkezelési tájékoztatás munkaerő-felvétellel kapcsolatos adatkezelésről
Az Adatkezelő a megfelelő munkavállaló kiválasztásához, a meghirdetett álláshelyre jelentkezőktől
önéletrajzot kér. A megfelelő képességű és képzettségű munkavállaló kiválasztása, munkakörre
való alkalmasságának felmérése érdekében szükséges az adatkezelés.
Cél: az Adatkezelőnél betöltendő állásra való jelentkezés, kiválasztási eljárásban való részvétel
Jogalap: az érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont alapján
Adatkezelő: Luckympex Kft.
Adatfeldolgozó: –
Adattovábbítás címzettje(i), címzettek kategóriái: nincsen
Kezelt adatok köre: az álláspályázatban szereplő, az alkalmasság megítéléséhez szükséges
személyes adatok (pl. név, lakóhely, születési idő, iskolai végzettség)
Adatkezelés időtartama: megfelelő személy kiválasztása az Adatkezelő által közzétett állásra, majd
ezt követően 3 hónapig.
Harmadik országba történő adattovábbítás: –
Adatkezeléssel összefüggő érintetti jogok ismertetése:
 Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
 tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő
visszavonásához.
Adatszolgáltatás elmaradásának következményei: Az érintett nem tud jelentkezni az Adatkezelő
által közzétett állásajánlatra.
15 / 19
4 sz. melléklet
Adatkezelési tájékoztató munkaviszony létesítéséhez szükséges adatkezelésről
Az Adatkezelő munkaviszony létesítéséhez az érintettel munkaszerződést köt.
adatkezelés célja: munkaviszony létesítése
Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pontja, munkaszerződés megkötése
Adatkezelő: Luckympex Kft.
Adatfeldolgozó: –
Adattovábbítás címzettje(i), címzettek kategóriái: Nincsen
Kezelt személyes adatok köre: munkavállalók munkaszerződésben feltüntetett adatai
Tárolás időtartama: munkaviszony fennállása, munkaviszony megszűnését követően irattárba
helyezzük
Harmadik országba történő adattovábbítás: Nincsen
Adatkezeléssel összefüggő érintetti jogok ismertetése:
 Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
Adatszolgáltatás elmaradásának következményei: A munkaviszony létrejöttének meghiúsulása.
16 / 19
5 sz. melléklet
Adatkezelési tájékoztató munkaviszony megszűnését követő adatkezelésről
Adatkezelés célja: Az Adatkezelő a munkavállalók személyes adatait a munkaviszony megszűnését
követően társadalombiztosítási, egészségbiztosítási és adózási célból, valamint a munkavállalóra
vonatkozó munkaviszony fennállását igazoló dokumentumokat a nyugdíj megállapításához
szükséges adatszolgáltatás céljából megőrzi.
Jogalap: jogi kötelezettség teljesítése
Adatkezelő: Luckympex Kft.
Adatfeldolgozó:-
Kezelt személyes adatok köre:
– az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvényben meghatározott személyes adatok köre
– a társadalombiztosítási ellátásokról és azok fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényben
meghatározott személyes adatok és a
– a kötelező egészségbiztosítási ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény törvényben
meghatározott személyes adatok.
Adatkezelés időtartama: személyi anyag nem selejtezhető
Harmadik országba történő adattovábbítás: nincs
Adatkezeléssel összefüggő érintetti jogok ismertetése:
 Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az Adatkezelő nem tud eleget tenni
törvényi kötelezettségének.
17 / 19
6 sz. melléklet
Számítástechnikai és Infokommunikációs eszközök használata által történő
adatkezelés
A munkavállalók a munkaköri leírásukban szereplő munkájuk teljesítéséhez a szervezet
infokommunikációs eszközöket biztosít. A Munkavállalók kötelessége ezen eszközöket az
Információbiztonsági Szabályzat (IBSZ) szerint használni. A Munkáltató a kiadott eszközökről
nyilvántartást vezet, mely szintén az IBSZ-ben megtalálható. A nagyértékű eszközök
rendeltetésszerű használatáért, megóvásáért a Munkavállaló az IBSZ-ben meghatározottak szerint
felelősséggel tartozik.
Adatkezelés célja: a munkavállaló feladatainak ellátásának elősegítése
Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, a munkáltatóval kötött
munkaszerződés teljesítése
Adatkezelő: Luckympex Kft.
Adatfeldolgozó: –
Kezelt adatok köre: a szellemi állomány által használt asztali számítógépeken tárolt adatok
Adatkezelés időtartama: munkaviszony fennállása
Harmadik országba történő adattovábbítás: nincs
Adatkezeléssel összefüggő érintetti jogok ismertetése:
 Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett nem tud eleget tenni
szerződéses kötelezettségének.
18 / 19
7 sz. melléklet
Adatkezelési tájékoztató külső szolgáltatók, beszállítók, szerződött partnerek
és vevők adatkezelésével kapcsolatban
A Szervezet a működése során külső szolgáltatókkal, beszállítókkal, szerződött partnerekkel és
vevőkkel, valamint azok kapcsolattartóival üzleti folyamatai biztosítása érdekében személyes
adatokat kezel.
Adatkezelés célja: kapcsolattartás a partnerekkel/vevőkkel
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja: az adatkezelés olyan szerződés
teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését
megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
Adatkezelő: Luckympex Kft.
Adatfeldolgozó:
Kezelt adatokköre: név, telefonszám, email cím, adószám, bankszámlaszám
Adatkezelés időtartama: minimum 8 év
Harmadik országba történő adattovábbítás: szállítói megrendeléshez kapcsoló adatok
Adatkezeléssel összefüggő érintetti jogok ismertetése:
 Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az Adatkezelő nem tud eleget tenni
szerződéses kötelezettségének.
19 / 19
8 sz. melléklet
Adatkezelési tájékoztató a Luckympex Kft. Facebook oldalának adatkezelésről
Adatkezelési folyamat:
Adatkezelés célja: Adott termék vagy szolgáltatás reklámozása, ezekről szóló többletinformációk
célközönséghez juttatása, valamin az állásajánlatok reklámozása a megfelelő munkaerő
megtalálásának érdekében.
Adatkezelés jogalapja: az oldal kedvelésével az érintett hozzájárul a nyilvános adatainak
kezeléséhez
Adatkezelő: Hegedüs Zsanett (adminisztrátor), Kertész Viktor (adminisztrátor)
Adatfeldolgozó:
Kezelt adatok köre: a Facebook profil nyilvános adatai
Adatkezelés időtartama: amíg az oldal kedvelésének visszavonásáig
A Harmadik országba történő adattovábbítás: nem
Adatkezeléssel összefüggő érintetti jogok ismertetése:
 Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
 tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
 az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely
időpontban történő visszavonásához.
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett nem szerez információt az
Adatkezelő újdonságairól, új termékeiről, álláshirdetéseiről.